Průmyslový inženýring - zvyšování efektivity výroby

Pro zvýšení efektivity výroby může společnost Ingenics podle individuální situace přijmout různá opatření. Jedním z nich je optimalizace a nové uspořádání výrobních procesů a systémů práce, jež spočívá ve vylepšení designu toku hodnot s ohledem na materiálový tok, ergonomii, provoz a zdroje. Další klíčovou oblastí je organizace práce. Předpokladem pro využití potenciálu zaměstnanců je zavedení skupinové práce a vytvoření vhodných modelů pracovní doby a systémů odměňování.

 

Časové hospodářství

Personální plánování a s tím spojené náklady, stejně jako posuzování a hodnocení výkonnosti představují v oblasti výroby i nadále velkou výzvu. Společnost Ingenics využívá pro zvýšení vaší efektivity široký repertoár osvědčených i nových metod. Pro systematické zjišťování procesních dat se dle požadavků a situace využívá např. metodika MTM (systém předem stanovených časů pro analýzu lidské práce), evidence času, videoanalýza nebo vícenásobný časový snímek. Dále nachází uplatnění také Line Balancing, tj. vybalancování linky.

 

Organizace práce

Naše odpověď na vzrůstající komplexitu požadavků a zvýšený tlak na snižování nákladů jsou nové formy organizace práce včetně efektivního řízení zaměstnanců, tj. personálního plánování se zřetelem na kvalifikační matrici a kvalifikační a věkovou strukturu. Tímto způsobem lze totiž dosáhnout trvalého zlepšení efektivity a zvýšení hodnoty firmy. Společnost Ingenics přitom klade zvláštní důraz na zavádění a další rozvoj týmové práce a aktivní zapojení zaměstnanců do řešení problémů.

 

Systém odměňování a motivace zaměstnanců

Efektivní výrobní struktury vyžadují také efektivní organizaci výroby včetně vhodného systému odměňování a motivace zaměstnanců. Výkyvy ve spotřebě zákazníků lze vybalancovat pružnou organizací a flexibilizací pracovní doby a zavedením variabilního systému odměn. Je třeba vyvinout takové systémy odměňování, které budou přesně zohledňovat konkrétní provozní situaci a podporovat týmovou práci a budou zaměřené na výkon. Synchronní systémy pracovních směn vyvíjené společností Ingenics jsou předpokladem pro dosažení nízkých stavů zaměstnanců.

 

Ergonomické uspořádání pracoviště

Důvodem ergonomického uspořádání pracoviště nemusí být jen demografický vývoj. Společnost Ingenics pro vás vyvine štíhlou výrobní strukturu orientovanou na procesy a příjemné a ergonomické uspořádání pracovních systémů zohledňující potřeby zaměstnanců.  

powered by webEdition CMS