Řízení kvality

Integrovaný a trvale udržitelný systém řízení kvality zaměřený na inteligentní propojení (tzv. zesíťování) představuje v současné době rozhodující konkurenční výhodu. Společnost Ingenics pro vás vypracuje individuální systém řízení kvality se zřetelem na specifické procesy realizované ve vaší firmě a kromě toho vám nabídne široké spektrum dalších činností — od zavedení metody kultury nulové chybovosti až po tvorbu přidané hodnoty. Naši specialisté mají dlouholeté zkušenosti a přesně ví, jaké metody a normy týkající se řízení a zajištění kvality jsou ve vašem odvětví důležité a jak optimálně realizovat příslušné požadavky.

Již téměř 35 let vám poskytují specialisté Ingenics z různých oborů na vlastní odpovědnost podporu při řízení projektů v oblasti kvality. Kromě toho připravují koncepci, přebírají koordinaci a provádějí kontrolu veškerých technických vývojových kroků od vzniku produktu přes jeho vývoj až po expedici. A to vše se zřetelem na zdroje, náklady a kvalitu.

Přehled nejdůležitějších činností
Spektrum činností poskytovaných v rámci řízení kvality sahá přibližně od vytvoření strategie až po poskytování podpory při realizaci:

1. Strategie

 • Zavedení podnikového cíle - metoda kultury nulové chybovosti
 • Implementace systémů řízení kvality
 • Politika kvality, cíle kvality a koncepce organizace
 • Koncepce mezipodnikových programů kvality a ofenzívy kvality a jejich doprovázení
 • Řízení procesů a jejich dokumentace
 • Audit a certifikace
 • Excelentní montáž díky cílenému použití provozních prostředků a surovin, nasazení zaměstnanců, plánování a organizaci


2. Podpora při realizaci

 • Poskytování podpory a zajištění splnění kvalitativních požadavků během procesu vytvoření výrobku
 • Způsobilost výrobních procesů
 • Zajištění kvality přímo na místě v provozu díky využití vhodných nástrojů a uplatnění vhodných metodik pro provedení analýzy procesů a zlepšení kvality
 • Metodika štíhlé výroby (např. zlepšení kvality díky vizualizaci)
 • Identifikace chyb a odstraňování jejich příčin
 • Zajištění stupně zralosti v oblasti nákladů, termínů, množství kusů a kvality výrobku
 • Odstranění skrytých nedostatků v jednotlivých oblastech: výrobní cyklus, běžící pás, závod a zákazník
 • Posílení regulačních okruhů a podpora preventivní kvalitní práce poskytnutím rychlé a přímé zpětné vazby s cílem urychlit vyřešení problému
 • Poskytování podpory během procesu vzorkování, řízení změn
 • Zpracování reklamací, záruk a nákladů vynaložených na zajištění kvality


Kromě toho mají naši specialisté dlouholeté zkušenosti a přesně ví, jaké metody a normy týkající se řízení a zajištění kvality ve vašem odvětví jsou pro vás důležité a jak optimálně realizovat příslušné požadavky. S ohledem na individuální odchylky a stanovené cíle se použijí příslušné metodiky, počínaje metodou Six Sigma přes Kaizen až po Line Balancing.

Profesionální podpora pro systémy ERP, PPS, MES a CAQ
V souvislosti s tématem budoucnosti, kterým projekt „Industrie 4.0“ bezpochyby je, má profesionální řízení kvality naprosto nezastupitelnou roli. I zde platí, že samotné sbírání velkého množství dat vám nedodá žádnou přidanou hodnotu. Teprve po provedení správných a důkladných analýz bude možné položit ty správné otázky a odpovědět na ně. Po propojení výrobních a provozních dat můžete přejít k samoregulačnímu systému včasného varování v oblasti výroby a kvality s možností optimalizace procesů.
Kromě analýzy skutečných dat a optimalizace stávajících procesních a systémových prostředí zajišťuje společnost Ingenics navíc plánování pro používání nových IT systémů. Díky tomu získáte profesionální podporu při řešení veškerých otázek týkajících se systémů ERP, PPS, MES a CAQ. Společně nejprve definujeme specifické požadavky pro vaši firmu. Na základě zjištěných potřeb bude provedeno sledování a vyhodnocení hospodárnosti a poté vybereme a pořídíme vhodné systémy.

Společnost Ingenics navíc převezme koordinaci integrace systémů do celého dodavatelského řetězce. Vypracuje nejen potřebné specifikace a technické požadavky, ale také bude řídit výběrové řízení a bude vás doprovázet během celé realizační fáze nezávisle na výrobci.


Závěr
Ve spolupráci se společností Ingenics si zajistíte rozhodující konkureční výhodu: integrovaný, trvale udržitelný systém řízení kvality zaměřený na inteligentní propojení (tzv. zesíťování), který bude koncipován se zřetelem na procesy realizované ve vaší společnosti. Tím zvýšíte nejen váš úspěch, ale také spokojenost vašich zákazníků.

powered by webEdition CMS