Proces řízení dodavatelů

V rámci procesu řízení dodavatelů je kladen velký důraz na zvyšování kvality produktů a procesů a je zcela irelevantní, zda bude mít charakter doprovodného opatření během fáze plánování nebo během fáze užívání v režimu sériové výroby. Společnost Ingenics vám pomůže rozvíjet nové dodavatele nebo rizikové dodavatele a zajistit požadovaný stupeň zralosti v oblasti standardů nebo kvalitativních požadavků. Cílem je dosáhnout trvalého zlepšení kvality na straně vašich dodavatelů. K relevantním faktorům patří zejména kvalita, čas a náklady; praktickým důsledkem je např. snížení zmetkovitosti a odpadnutí nutnosti dodatečných prací.

 

Štíhlý, pružný, efektivní a perspektivní — tak by měl podle společnosti Ingenics vypadat proces řízení dodavatelů. Specialisté ze společnosti Ingenics vám budou nápomocni a poskytnou vám rozsáhlou podporu ve všech otázkách týkajících se zajišťování kvality, projektů a sériové výroby. Součástí je také analýza výrobních procesů u dodavatelských dílů (včetně koncepcí výroby a kontroly) a vypracování řešení a možností realizace pro dosažení optimalizace procesů a produktů.

 

Standardizované programy řízení dodavatelů a koncepce podporují mimo jiné také procesy zaměřené na zajištění cílových nákladů. Nezbytná rekvalifikační a/nebo kvalifikační opatření (např. při řízení reklamací) přitom sází na trvalou udržitelnost.

 

Metodická a vzdělávací kompetence díky analýze a kvalifikaci

Společnost Ingenics disponuje nezbytnou metodickou a vzdělávací kompetencí, a vytvoří i ve vaší firmě způsobilé a řízené procesy. Využijte dlouholetých zkušeností, které jsme získali v příslušných technologických oblastech, nebo profesionálního řízení náběhu výroby včetně řízení změn, zajištění úrovně zralosti a přípravy výroby.

 

Navíc budete mít k dispozici individuální týmy pro řízení dodavatelů včetně odborníků z oblasti coachingu, zvyšování účinnosti a efektivity, výrobních systémů, lean managementu, shop flooru, plánování výroby a montáže, technologie, kvality, logistiky, optimalizace procesů a rozvoje organizace, řízení změn a metodiky design-to-cost.

 

Společný vývoj individuálních řešení problémů zákazníků

Společnost Ingenics spolu s vámi vyvine individuální řešení různých otázek, popř. potřeb jednání spojených s procesem řízení dodavatelů. Níže uvádíme stručný přehled problémů našich zákazníků, s nimiž se často setkáváme v praxi:

 

 • Neposkytnutí služeb týkajících se kapacity, kvality a efektivity
 • Odložení výstavby nového výrobního závodu nebo rozsáhlého přesunutí výroby
 • Nestabilní procesy v oblasti výroby, absence způsobilých a řízených náběhových procesů
 • Příliš vysoká chybovost a přetrvávání chyb, nedostatečná kvalita dodávek a provozu
 • Není zajištěna schopnost dodávek a spolehlivost výrobních procesů během sériové výroby, je třeba minimalizovat rizika spojená s náběhem a rizika GWK
 • Nedostatečná disponibilita zařízení
 • Dodavatelé neznají požadavky na kvalitu, není zajištěno poskytování kvalitních služeb, popř. není zajištěna kvalita přikoupených dílů
 • Nedostatečná transparentnost procesu řízení dodavatelů

 

Poskytování efektivních služeb na základě standardizovaných metod

Již během fáze plánování vám specialisté ze společnosti Ingenics pomohou se správným používáním metodiky Quality Function Deployment (QFD) a převedením kvalitativních požadavků na vlastnosti produktů. Během užívání pak nacházejí uplatnění podpůrné metody jako např. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Fault Tree Analysis (FTA) nebo Pareto, jež pomáhají odhalit nedostatky a předcházet podobným chybám v budoucnu.

 

Na základě standardizovaných metod vám společnost Ingenics poskytne zejména v oblasti řízení dodavatelů mj. tyto efektivní služby:

   

 • Analýza stávajícího výrobního systému, popř. definování vhodných okamžitých a dlouhodobých opatření a jejich úspěšná realizace včetně kvalifikace v shop flooru
 • Optimalizace a nové uspořádání výrobních procesů, plánování a řízení výroby, plánování spotřeby a nákupu materiálu, výrobní a skladová logistika
 • Řízení reklamací a zajištění cílových nákladů včetně analýzy reklamace, definování vhodných okamžitých a dlouhodobých opatření a jejich úspěšná realizace
 • Analýza skutečného stavu a optimalizace stávajících informačních toků a systémových prostředí v oblasti IT
 • Implementace systémů řízení kvality
 • Vypracování trvale udržitelných koncepcí řízení dodavatelů v rámci procesu tvorby produktů nebo produktů vyrobených v režimu sériové výroby
 • Audity a analýzy procesů jako např. VDA 6.3 a příprava procesu certifikace (VDA 9001, ISO TS 16949)
 • Vytvoření a podpora mezipodnikových programů kvality
 • Řízení realizace a multiprojektů v oblasti nákladů, termínů a kvality
 • Předběžné plánování kvality (APQP), popř. průběžné řízení projektů pro plánování produktů a kvality a pro všechny fáze procesu vývoje, FMEA, plán řízení procesů, plán kontrol
 • Kvalifikace příslušných metod kvality
 • Podpora při realizaci a zajištění stupně zralosti, individuální zajišťování stavebních dílů v PEP
 • Řízení, vedení a spolupráce v mezioborových týmech (řešení problémů, popř. přesunutí výroby)
 • Coaching dodavatelů při implementaci specifických procesních standardů OEM (PEP, proces vytváření nástrojů, vzorkování, 2denní výroba, řízení změn)
 • Řízení a dokumentace procesů, vytváření stabilních a efektivních procesů, vytvoření koncepce řízení subdodavatelů za účelem zajištění dodávek stavebních dílů podél celého řetězce tvorby hodnot
 • Zavádění a realizace nezbytných změn v oblasti struktury, procesů nebo organizace práce

 

Závěr

V rámci procesu řízení dodavatelů tak můžete využít strukturovaný a rychlý proces řešení problémů, který zahrnuje popis problému, analýzu příčin, nalezení řešení a konečně realizaci a kontrolu efektivity. Specialisté ze společnosti Ingenics přitom vykonávají roli koordinátora, moderátora i metodika projektu. Nezbytným předpokladem pro vytvoření způsobilých a řízených procesů je totiž dokonalá souhra správně zvolených postupů a metod, kvalifikovaných zaměstnanců a samoregulačního systému procesů a rozhraní. Následně je vytvořen komunikační most mezi zákazníkem a dodavatelem, přičemž efektivním a rychlým zpracováním příslušných úkolů a popř. zmírněním napětí je pověřen Resident Engineer.

 

Společnost Ingenics vám mj. pomůže optimalizovat vaše pořizovací náklady a minimalizovat rizika nesplácení, zvýšit celkovou kvalitu vašich dodavatelů a proces tvorby hodnot podél dodavatelského řetězce tím, že úspěšně zahrnete vaše dodavatele coby důležitý faktor do procesu tvorby hodnot a výrobního procesu, dále udržitelně a trvale zajistit schopnost dodavatelů realizovat dodávky a zásobování a ještě mnohem více. To má v neposlední řadě za následek významné snížení zmetkovitosti, odpadnutí nutnosti dodatečných prací a vytvoření stabilních a efektivních výrobních procesů a tím i větší růst a upevnění, popř. rozšíření pozice vaší firmy na trhu.

powered by webEdition CMS