Spolupráca človeka s robotom: spoločnosť Ingenics podporuje kompetenciu v rámci stratégie Priemysel 4.0

Nový checklist (kontrolný zoznam) pomáha zistiť potenciálnu rentabilitu riešenia spolupráce človeka s robotom pri montáži

Ako bolo na začiatku roka avizované, pracuje spoločnosť Ingenics AG intenzívne na riešeniach, ktoré môžu podniky podporiť pri urýchlení aplikácií Priemyslu 4.0 v praxi. Poradenská spoločnosť vyvinula checklist (kontrolný zoznam) pre systematické zistenie, kedy a kde sa oplatí investícia do optimalizovanej spolupráce človeka s robotom.

Spoľahlivo v krátkej dobe prognostikovať, kedy a kde sa investícia do optimalizovanej spolupráce človeka s robotom oplatí, je len jedno z mnohých opatrení, na ktorých spoločnosť Ingenics pracuje v súvislosti s celoročnou témou "Vízia sa stáva skutočnosťou - inteligentné riešenie pre digitálnu transformáciu montáže, výroby a logistiky prostredníctvom Priemyslu 4.0 ". Potom, čo poradenská spoločnosť úspešne už ukončila niekoľko veľmi sľubných a - napr. u spoločnosti Audi v Ingolstadte - veľmi uznávaných pilotných projektov z oblasti spolupráce človeka s robotom, zameriava teraz svoju pozornosť stále viac aj na malé a stredne veľké podniky. "Nezáleží na tom, či sa jedná o veľkých výrobcov automobilov alebo stredne veľké podniky sa strojárskou výrobou či výrobou zariadení, potreba spoľahlivých riešení pre spolupracujúce roboty v rámci stratégie Priemysel 4.0 sa zvyšuje neustále a rýchlo," vysvetľuje CEO Prof. Oliver Herkommer zo spoločnosti Ingenics. "Potenciál pre funkčné riešenie spolupráce človeka s robotom je pri montáži enormný, preto pre nás nie je otázkou, že práve tomu venujeme všetky sily pre ďalšie zdokonalenie našich kompetencií."

Checklist / kontrolný zoznam sa stal spoľahlivým nástrojom
Thomas Kleinbeck, Senior Expert u spoločnosti Ingenics, vie, na čo musia väčšinou zákazníci myslieť najskôr: "V praxi sú podniky, ktoré majú záujem o riešenie spolupráce človeka s robotom, najskôr postavené pred otázku, či sa im využitie spolupracujúcich robotov pri montáži oplatí a ako rýchlo sa investícia umorí." Spoločnosť Ingenics vyvinula na základe skúseností z pilotných projektov detailný checklist pre systematické overovanie a hodnotenie už existujúcich potenciálov, aby bolo do budúcnosti možné túto zásadnú otázku zodpovedať ešte kvalifikovanejšie. "Tento checklist už sme niekoľkokrát úspešne použili a stal sa pre nás spoľahlivým nástrojom," hovorí Thomas Kleinbeck.

Checklist spoločnosti Ingenics zahŕňa otázky zo šiestich zásadných oblastí využitia. "Hlavné je overenie všetkých relevantných kritérií procesu montáže, kategórie siahajú od bezpečnosti cez spôsob prípravy materiálu, akosti konštrukčného dielu a ergonomické hľadiská až po infraštruktúru a model pracovného času," hovorí Thomas Kleinbeck.

Rozhodujúcu úlohu hrá pri súhre človeka a stroja prirodzene bezpečnosť. Robot musí reagovať na všetky mysliteľné činnosti svojho náprotivku, musí vedieť posúdiť aktuálny potenciál ohrozenia v súvislostiach a sám sa pri rozpoznanom potenciálnom nebezpečenstve automaticky vypnúť, aby nedošlo ku kolízii. "Funkčný ochranný systém s ohľadom na situáciu je predpokladom pre to, aby sa eliminovali zbytočné prestoje kvôli falošným poplachom a roboti mohli byť ekonomicky zmysluplne využití v zmiešanom pracovnom prostredí," dodáva Thomas Kleinbeck.

Mimoriadne dôležitá je presná, vopred vykonaná registrácia najdôležitejších parametrov, ktorými sú napr. hmotnosti, točivé momenty a tlačné sily, a tam kde je to nevyhnutné, možnosť zabezpečiť stálu ochranu proti ESD (Electro Static Discharge) a explózii. Rovnako tak majú veľký význam otázky týkajúce sa predpokladov funkčných riešení spolupráce človeka s robotom, napr. k možnosti paralelného vykonávania alebo plnej automatizácie čiastkových procesov. "Z toho vyplývajú okrem iného otázky optimálnej orientácie pri dodávke a tiež hmotnosti, konzistencie a variantnej pestrosti konštrukčných dielov," vysvetľuje Thomas Kleinbeck.

Systematické overovanie, hodnotenie a rozhodovanie o potenciáloch, či sa využitie spolupracujúcich robotov pri montáži oplatí
Veľkú úlohu hrajú ergonomické hľadiská, pretože fyzická a psychická záťaž ľudí sa má vďaka robotom výrazne znížiť. Roboti slúžia človeku tam, kde môžu namiesto neho prevziať extrémne monotónne postupy a prácu s ohrozením zdravia, napr. pri používaní jedovatých substancií, vo veľkom teple a trvalom hluku. Popri tom je nutné pravidelne skúmať otázky týkajúce sa infraštruktúry a modelov pracovnej doby. Zisťovanie nákladov na prestavbu pri zavedení spolupráce človeka s robotom má prirodzene podstatný vplyv na to, či je možné k potrebným investíciám pristúpiť.

"Spoločnosť Ingenics môže pomocou checklistu systematicky skúmať a hodnotiť aktuálne existujúce potenciály, a vďaka tomu tiež zodpovedať hlavnú otázku všetkých zákazníkov, ktorí majú záujem o riešenie metódou spolupráce človeka s robotom, a tou je: či sa využitie spolupracujúcich robotov v ich montáži skutočne oplatí, "zhŕňa Thomas Kleinbeck. Prof. Oliver Herkommer dodáva: "Značnú časť realizovateľnej vyššej produktivity na montáži možno vykonať vďaka optimalizovanej flexibilite v rámci spolupráce človeka a robota, dôsledným použitím nášho checklistu sa dá zabrániť zbytočným okľukám a chybnému vývoju." 

powered by webEdition CMS