Priemyselný inžiniering

Pre zvýšenie efektivity výroby môže spoločnosť Ingenics podľa individuálnej situácie prijať rôzne opatrenia. Jedným z nich je optimalizácia a nové usporiadanie výrobných procesov a systémov práce, ktoré spočíva vo vylepšení dizajnu toku hodnôt s ohľadom na materiálový tok, ergonómiu, prevádzku a zdroje. Ďalšou kľúčovou oblasťou je organizácia práce. Predpokladom pre využitie potenciálu zamestnancov je zavedenie skupinovej práce a vytvorenie vhodných modelov pracovnej doby a systémov odmeňovania.

Časové hospodárstvo
Personálne plánovanie a s tým spojené náklady, rovnako ako posudzovanie a hodnotenie výkonnosti predstavujú v oblasti výroby aj naďalej veľkú výzvu. Spoločnosť Ingenics využíva pre zvýšenie vašej efektivity široký repertoár osvedčených aj nových metód. Pre systematické zisťovanie procesných dát sa podľa požiadaviek a situácie využíva napr. metodika MTM (systém vopred stanovených časov pre analýzu ľudskej práce), evidencia času, video analýza alebo viacnásobná časová snímka. Ďalej nachádza uplatnenie tiež Line Balancing, tj. vybalansovanie linky.

Organizácia práce
Naša odpoveď na vzrastajúcu komplexnosť požiadaviek a zvýšený tlak na znižovanie nákladov sú nové formy organizácie práce vrátane efektívneho riadenia zamestnancov, t.j. personálneho plánovania so zreteľom na kvalifikačnú matricu a kvalifikačnú a vekovú štruktúru. Týmto spôsobom možno totiž dosiahnuť trvalé zlepšenie efektivity a zvýšenie hodnoty firmy. Spoločnosť Ingenics pritom kladie zvláštny dôraz na zavádzanie a ďalší rozvoj tímovej práce a aktívne zapojenie zamestnancov do riešenia problémov.

Systém odmeňovania a motivácie zamestnancov
Efektívne výrobné štruktúry vyžadujú tiež efektívnu organizáciu výroby vrátane vhodného systému odmeňovania a motivácie zamestnancov. Výkyvy v spotrebe zákazníkov možno vybalansovať pružnou organizáciou a flexibilizáciou pracovnej doby a zavedením variabilného systému odmien. Je potrebné vyvinúť také systémy odmeňovania, ktoré budú presne zohľadňovať konkrétnu prevádzkovú situáciu a podporovať tímovú prácu a budú zamerané na výkon. Synchrónne systémy pracovných zmien vyvíjané spoločnosťou Ingenics sú predpokladom pre dosiahnutie nízkych stavov zamestnancov.

Ergonomické usporiadanie pracoviska
Dôvodom ergonomického usporiadania pracoviska nemusí byť len demografický vývoj. Spoločnosť Ingenics pre vás vyvinie štíhlu výrobnú štruktúru orientovanú na procesy a príjemné a ergonomické usporiadanie pracovných systémov zohľadňujúce potreby zamestnancov.
powered by webEdition CMS