Riadenie projektov

Komplexné výzvy možno úspešne zvládnuť pomocou postupov, ktoré sa používajú pri riadení projektov. Napríklad produktová štruktúra sa vo výrobných závodoch vyvíja v zmysle trendu "high mix - low volume" a objednávky zákazníkov tým získavajú charakter projektov. Systematická a hospodárna realizácia a riadenie projektu podľa času, nákladov a funkčnosti však vyžaduje spoľahlivé a transparentné štruktúry. Zameranie na kľúčové faktory ako sú projektové ciele, kompetencie a projektová komunikácia so zreteľom na procesy a metódy je preto zárukou trvalého úspechu projektu.

So skúsenosťami z viac ako 5 100 úspešne realizovaných projektov v rôznych odvetviach je spoločnosť Ingenics vaším partnerom pre implementáciu profesionálneho systému riadenia projektov a pre efektívnu podporu vašich projektov. Celý proces prebieha vždy v súlade s praxou a podľa vašich konkrétnych individuálnych požiadaviek a potrieb.

Prehľad najdôležitejších nástrojov a výkonov
Systematická analýza riadenia projektu
Vykonaním systematickej analýzy riadenia projektov spoločne zistíme aktuálny stupeň zrelosti riadenia projektov. Analýza nám ukáže potenciály vašej firmy v oblasti projektových procesov a metód aj ich používanie v projektoch a v kvalifikácii vašich zamestnancov. Na základe týchto výsledkov vypracuje spoločnosť Ingenics konkrétne odporúčania týkajúce sa štandardov a kvalifikácie vašich zamestnancov.

Zavedenie Project Management Office (PMO)
Project Management Office zjednocuje štandardizované postupy pri vykonávaní projektov vo vašej spoločnosti a zachytáva ich v manuáli riadenia projektov. Okrem toho je PMO centrálnym miestom pre riadenie vašich multiprojektov, slúži na riadenie projektového portfólia a programov a v prípade potreby zabezpečuje koordináciu kľúčových zamestnancov. Pre zachovanie definovaných štandardov vykonáva PMO audity projektov podľa stanovených kritérií. Spoločnosť Ingenics vám poskytne potrebnú obsahovú aj organizačnú podporu pri zavádzaní štandardu PMO vo vašej spoločnosti, o.i. vypracovaním cielených konceptov školenia a coachingu pre vašich kľúčových zamestnancov.

Project Office (PO)
PO je zodpovedný za prípravu projektov vrátane schvaľovacieho konania a organizácie začatia projektu. V priebehu projektu riadi PO projekt podľa zavedených štandardov a nesie zodpovednosť za riadne ukončenie projektu. Veľkosť PO sa riadi podľa rozsahu projektu a u malých projektov môže túto úlohu zastávať výlučne vedúci projektu. Pri riadení vašich projektov využíva spoločnosť Ingenics v zásade skúsených vedúcich projektu a kvalifikovaných asistentov projektu - na žiadosť od prípravy projektu až po jeho ukončenie, podľa vašich individuálnych potrieb tiež len v jednotlivých fázach projektu.

Záver
Profesionálna podpora riadenia projektov od spoločnosti Ingenics, individuálne zladená podľa vašich požiadaviek a potrieb, vás rýchlejšie dovedie k dosiahnutiu vašich cieľov. Vďaka systematickej analýze riadenia projektu budete mať za niekoľko dní objektívnu predstavu o stupni zrelosti riadenia projektu vo vašej firme a dostanete prvé odporúčania týkajúce sa ďalšieho rozvoja.

Aj potom sa môžete spoľahnúť na spoločnosť Ingenics. Jej pracovníci vám radi poskytnú podporu počnúc implementáciou individuálnych projektových procesov cez prispôsobenie individuálnym požiadavkám a potrebám alebo nový vývoj praktických projektových metód až po zavedenie organizačnej jednotky na účely schválenia a riadenia vašich kľúčových projektov. V prípade potreby vám spoločnosť Ingenics navyše poskytne k dispozícii osvedčených vedúcich pracovníkov pre ďalšie vedenie vašich projektov alebo kvalifikovaných zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať potrebnú podporu riadiacim pracovníkom. Špecialistov je možné nasadiť buď iba v nábehovej fáze alebo kedykoľvek počas priebehu projektu.
powered by webEdition CMS