Riadenie kvality

Integrovaný a trvalo udržateľný systém riadenia kvality zameraný na inteligentné prepojenie (tzv. zosieťovanie) predstavuje v súčasnosti rozhodujúcu konkurenčnú výhodu. Spoločnosť Ingenics pre vás vypracuje individuálny systém riadenia kvality so zameraním na špecifické procesy realizované vo vašej firme a okrem toho vám ponúkne široké spektrum ďalších aktivít - od zavedenia metódy kultúry nulovej chybovosti až po tvorbu pridanej hodnoty. Naši špecialisti majú dlhoročné skúsenosti a presne vedia, aké metódy a normy týkajúce sa riadenia a zabezpečenia kvality sú vo vašom odvetví dôležité a ako optimálne realizovať príslušné požiadavky.

Už takmer 35 rokov vám poskytujú špecialisti Ingenics z rôznych odborov na vlastnú zodpovednosť podporu pri riadení projektov v oblasti kvality. Okrem toho pripravujú koncepciu, preberajú koordináciu a vykonávajú kontrolu všetkých technických vývojových krokov od vzniku produktu cez jeho vývoj až po expedíciu. A to všetko so zreteľom na zdroje, náklady a kvalitu.

Prehľad najdôležitejších činnostíí
Spektrum činností poskytovaných v rámci riadenia kvality siaha približne od vytvorenia stratégie až po poskytovanie pomoci pri realizácii:

1. Stratégia
 • Zavedenie podnikového cieľa — metóda kultúry nulovej chybovosti  
 • Implementácia systémov riadenia kvality
 • Politika kvality, ciele kvality a koncepcie organizácie
 • Koncepcia medzipodnikových programov kvality a ofenzívy kvality a ich sprevádzanie
 • Riadenie procesov a ich dokumentácia
 • Audit a certifikácia
 • Excelentná montáž vďaka cielenému použitiu prevádzkových prostriedkov a surovín, nasadeniu zamestnancov, plánovaniu a organizácii

2. Podpora pri realizácii
 • Poskytovanie podpory a zabezpečenia splnenia kvalitatívnych požiadaviek počas procesu vytvorenia výrobku
 • Spôsobilosť výrobných procesov
 • Zaistenie kvality priamo na mieste v prevádzke vďaka využitiu vhodných nástrojov a uplatneniu vhodných metodík na vykonanie analýzy procesov a zlepšenie kvality
 • Metodika štíhlej výroby (napr. zlepšenie kvality vďaka vizualizácii)
 • Identifikácia chýb a odstraňovanie ich príčin
 • Zaistenie stupňa zrelosti v oblasti nákladov, termínov, množstva kusov a kvality výrobkov
 • Odstránenie skrytých nedostatkov v jednotlivých oblastiach: výrobný cyklus, bežiaci pás, závod a zákazník
 • Posilnenie regulačných okruhov a podpora preventívnej kvalitnej práce poskytnutím rýchlej a priamej spätnej väzby s cieľom urýchliť vyriešenie problému
 • Poskytovanie podpory počas procesu vzorkovania, riadenie zmien
 • Spracovanie reklamácií, záruk a nákladov vynaložených na zabezpečenie kvality

Okrem toho majú naši špecialisti dlhoročné skúsenosti a presne vedia, aké metódy a normy týkajúce sa riadenia a zabezpečenia kvality vo vašom odvetví sú pre vás dôležité a ako optimálne realizovať príslušné požiadavky. S ohľadom na individuálne odchýlky a stanovené ciele sa uplatnia príslušné metodiky, počnúc metódou Six Sigma cez Kaizen až po Line Balancing.

Profesionálna podpora pre systémy ERP, PPS, MES a CAQ
V súvislosti s témou budúcnosti, ktorou projekt "Industrie 4.0" bezpochyby je, má profesionálne riadenie kvality úplne nezastupiteľnú úlohu. Aj tu platí, že samotné zbieranie veľkého množstva dát vám nedodá žiadnu pridanú hodnotu. Až po vykonaní správnych a dôkladných analýz bude možné položiť tie správne otázky a odpovedať na nich. Po prepojení výrobných a prevádzkových dát môžete prejsť k samoregulačnému systému včasného varovania v oblasti výroby a kvality s možnosťou optimalizácie procesov.

Okrem analýzy skutočných dát a optimalizácie existujúcich procesných a systémových prostredí zaisťuje spoločnosť Ingenics navyše plánovanie pre používanie nových IT systémov. Vďaka tomu získate profesionálnu podporu pri riešení všetkých otázok týkajúcich sa systémov ERP, PPS, MES a CAQ. Spoločne najprv definujeme špecifické požiadavky pre vašu firmu. Na základe zistených potrieb bude vykonané sledovanie a vyhodnotenie hospodárnosti a potom vyberieme a zaobstaráme vhodné systémy.

Spoločnosť Ingenics navyše prevezme koordináciu integrácie systémov do celého dodávateľského reťazca. Vypracuje nielen potrebné špecifikácie a technické požiadavky, ale bude tiež riadiť výberové konanie a bude vás sprevádzať počas celej realizačnej fázy nezávisle na výrobcovi.

Záver
V spolupráci so spoločnosťou Ingenics si zaistíte rozhodujúcu konkurenčnú výhodu: integrovaný, trvalo udržateľný systém riadenia kvality zameraný na inteligentné prepojenie (tzv. zosieťovanie), ktorý bude koncipovaný so zreteľom na procesy realizované vo vašej spoločnosti. Tým zvýšite nielen váš úspech, ale aj spokojnosť vašich zákazníkov.
powered by webEdition CMS