Proces riadenia dodávateľov

V rámci procesu riadenia dodávateľov je kladený veľký dôraz na zvyšovanie kvality produktov a procesov a je úplne irelevantné, či bude mať charakter sprievodného opatrenia počas fázy plánovania alebo počas fázy užívania v režime sériovej výroby. Spoločnosť Ingenics vám pomôže rozvíjať nových dodávateľov alebo rizikových dodávateľov a zabezpečiť požadovaný stupeň zrelosti v oblasti štandardov alebo kvalitatívnych požiadaviek. Cieľom je dosiahnuť trvalé zlepšovanie kvality na strane vašich dodávateľov. K relevantným faktorom patrí najmä kvalita, čas a náklady; praktickým dôsledkom je napr. zníženie nepodarkovosti a odpadnutie nutnosti dodatočných prác.

Štíhly, pružný, efektívny a perspektívny — tak by mal podľa spoločnosti Ingenics vyzerať proces riadenia dodávateľov. Špecialisti zo spoločnosti Ingenics vám budú nápomocní a poskytnú vám rozsiahlu podporu vo všetkých otázkach týkajúcich sa zabezpečenia kvality, projektov a sériovej výroby. Súčasťou je tiež analýza výrobných procesov u dodávateľských dielov (vrátane koncepcií výroby a kontroly) a vypracovanie riešení a možností realizácie pre dosiahnutie optimalizácie procesov a produktov.

Štandardizované programy riadenia dodávateľov a koncepcie podporujú okrem iného aj procesy zamerané na zaistenie cieľových nákladov. Nevyhnutné rekvalifikačné a/alebo kvalifikačné opatrenia (napr. pri riadení reklamácií) pritom vsádzajú na trvalú udržateľnosť.

Metodická a vzdelávacia kompetencia vďaka analýze a kvalifikácii
Spoločnosť Ingenics disponuje potrebnou metodickou a vzdelávacou kompetenciou, a vytvára aj vo vašej firme spôsobilé a riadené procesy. Využite dlhoročné skúsenosti, ktoré sme získali v príslušných technologických oblastiach, alebo profesionálne riadenie nábehu výroby vrátane riadenia zmien, zabezpečenia úrovne zrelosti a prípravy výroby.

Navyše budete mať k dispozícii individuálne tímy pre riadenie dodávateľov vrátane odborníkov z oblasti coachingu, zvyšovania účinnosti a efektívnosti, výrobných systémov, lean manažmentu, shop flooru, plánovania výroby a montáže, technológie, kvality, logistiky, optimalizácie procesov a rozvoja organizácie,  riadenia zmien a metodiky design-to-cost.

Spoločný vývoj individuálnych riešení problémov zákazníkov
Spoločnosť Ingenics spolu s vami vyvinie individuálne riešenie rôznych otázok, popr. potrieb rokovaní spojených s procesom riadenia dodávateľov. Nižšie uvádzame stručný prehľad problémov našich zákazníkov, s ktorými sa často stretávame v praxi:

 • Neposkytnutie služieb týkajúcich sa kapacity, kvality a efektivity
 • Odloženie výstavby nového výrobného závodu alebo rozsiahleho presunutia výroby
 • Nestabilné procesy v oblasti výroby, absencia spôsobilých a riadených nábehových procesov
 • Príliš vysoká chybovosť a pretrvávanie chýb, nedostatočná kvalita dodávok a prevádzky
 • Nie je zabezpečená schopnosť dodávok a spoľahlivosť výrobných procesov počas sériovej výroby, je potrebné minimalizovať riziká spojené s nábehom a riziká GWK
 • Nedostatočná disponibilita zariadení
 • Dodávatelia nepoznajú požiadavky na kvalitu, nie je zabezpečené poskytovanie kvalitných služieb, popr. nie je zabezpečená kvalita prikúpených dielov
 • Nedostatočná transparentnosť procesu riadenia dodávateľov

Poskytovanie efektívnych služieb na základe štandardizovaných metód
Už počas fázy plánovania vám špecialisti zo spoločnosti Ingenics pomôžu so správnym používaním metodiky Quality Function Deployment (QFD) a prevedením kvalitatívnych požiadaviek na vlastnosti produktov. Počas užívania potom nachádzajú uplatnenie podporné metódy ako napr. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Fault Tree Analysis (FTA) alebo Pareto, ktoré pomáhajú odhaliť nedostatky a predchádzať podobným chybám v budúcnosti.

Na základe štandardizovaných metód vám spoločnosť Ingenics poskytne najmä v oblasti riadenia dodávateľov o.i. tieto efektívne služby:
    
 • Analýza súčasného výrobného systému, popr. definovanie vhodných okamžitých a dlhodobých opatrení a ich úspešná realizácia vrátane kvalifikácie v shop flooru
 • Optimalizácia a nové usporiadanie výrobných procesov, plánovanie a riadenie výroby, plánovanie spotreby a nákupu materiálu, výrobná a skladová logistika
 • Riadenie reklamácií a zaistenie cieľových nákladov vrátane analýzy reklamácie, definovanie vhodných okamžitých a dlhodobých opatrení a ich úspešná realizácia
 • Analýza skutočného stavu a optimalizácia existujúcich informačných tokov a systémových prostredí v oblasti IT
 • Implementácia systémov riadenia kvality
 • Vypracovanie trvalo udržateľných koncepcií riadenia dodávateľov v rámci procesu tvorby produktov alebo produktov vyrobených v režime sériovej výroby
 • Audity a analýzy procesov ako napr. VDA 6.3 a príprava procesu certifikácie (VDA 9001, ISO TS 16949)
 • Vytvorenie a podpora medzipodnikových programov kvality
 • Riadenie realizácie a multiprojektov v oblasti nákladov, termínov a kvality
 • Predbežné plánovanie kvality (APQP), popr. priebežné riadenie projektov pre plánovanie produktov a kvality a pre všetky fázy procesu vývoja, FMEA, plán riadenia procesov, plán kontrol
 • Kvalifikácia príslušných metód kvality
 • Podpora pri realizácii a zaistenie stupňa zrelosti, individuálne zabezpečovanie stavebných dielov v PEP
 • Riadenie, vedenie a spolupráca v interdisciplinárnych tímoch (riešenie problémov, popr. presunutie výroby)
 • Coaching dodávateľov pri implementácii špecifických procesných štandardov OEM (PEP, proces vytvárania nástrojov, vzorkovanie, 2denná výroba, riadenie zmien)
 • Riadenie a dokumentácia procesov, vytváranie stabilných a efektívnych procesov, vytvorenie koncepcie riadenia subdodávateľov s cieľom zabezpečiť dodávky stavebných dielov pozdĺž celého reťazca tvorby hodnôt
 • Zavádzanie a realizácia nevyhnutných zmien v oblasti štruktúry, procesov alebo organizácie práce

Záver
V rámci procesu riadenia dodávateľov tak môžete využiť štruktúrovaný a rýchly proces riešenia problémov, ktorý zahŕňa popis problému, analýzu príčin, nájdenie riešenia a konečne realizáciu a kontrolu efektivity. Špecialisti zo spoločnosti Ingenics pritom vykonávajú úlohu koordinátora, moderátora aj metodika projektu. Nevyhnutným predpokladom pre vytvorenie spôsobilých a riadených procesov je totiž dokonalá súhra správne zvolených postupov a metód, kvalifikovaných zamestnancov a samoregulačného systému procesov a rozhraní. Následne je vytvorený komunikačný most medzi zákazníkom a dodávateľom, pričom efektívnym a rýchlym spracovaním príslušných úloh a popr. zmiernením napätia je poverený Resident Engineer.

Spoločnosť Ingenics vám o.i. pomôže optimalizovať vaše obstarávacie náklady a minimalizovať riziká nesplácania, zvýšiť celkovú kvalitu vašich dodávateľov a proces tvorby hodnôt pozdĺž dodávateľského reťazca tým, že úspešne zahrniete vašich dodávateľov ako dôležitý faktor do procesu tvorby hodnôt a výrobného procesu, ďalej udržateľne a trvalo zabezpečiť schopnosť dodávateľov realizovať dodávky a zásobovanie a ešte oveľa viac. To má v neposlednom rade za následok významné zníženie nepodarkovosti, odpadnutie nutnosti dodatočných prác a vytvorenie stabilných a efektívnych výrobných procesov a tým aj väčší rast a upevnenie, popr. rozšírenie pozície vašej firmy na trhu.
powered by webEdition CMS