Plánovanie celkového vývoja

Pri plánovaní celkového vývoja priemyselnej výroby tvoria základ koncepcie vývoja súčasné aj budúce produkty. Vďaka medziodborovým skúsenostiam sme schopní vypracovať individuálne návrhy riešení, ktoré budú dlhodobo podporovať rozvoj vašej firmy. Investičné rozhodnutia sa tak budú opierať o solídny základ a vývoj výroby bude mať "červenú niť" prispôsobenú potrebám trhu.

V oblasti plánovania celkového vývoja disponuje spoločnosť Ingenics rozsiahlymi skúsenosťami. Počnúc analýzou a výberom lokality, kedy je položený základný kameň pre úspešnú tvorbu hodnôt, až po podrobné plánovanie výroby a procesov ponúka spoločnosť Ingenics AG rozsiahle spektrum činností. Medzi ďalšie kľúčové kompetencie patrí plánovanie dopravy a poradenstvo v oblasti výstavby na zelenej lúke (tzv. green factory).

Prehľad ďalších činností
  • Plánovanie procesov, štruktúr a dispozícií ako predpoklad výroby zameranej na tok hodnôt
  • Definovanie hospodárnych a energeticky účinných stavebných štruktúr a výrobných procesov
  • Zohľadnenie potreby plochy a priestorových požiadaviek vrátane maximálnej adaptability v prípade budúcich zmien
  • Organizačné poradenstvo
  • Koncepcia systému práce
  • Špecifikácia vybavenia a zariadenia
  • Optimalizácia výrobných cyklov a využívanie zdrojov
  • "Červená niť" v oblasti vývoja výroby počas výstavby
powered by webEdition CMS