Verejný sektor, banky a poisťovníctvo

Očakávania vkladané do hospodárnosti a kvality služieb a organizácií verejného sektora neustále rastú. V súčasnej dobe sú organizácie verejného sektora — rovnako ako ostatní poskytovatelia služieb — konfrontované s podobnými výzvami. Tlak na znižovanie nákladov rastie, zatiaľ čo rozpočty sa krátia. Zákazníci, popr. občania navyše očakávajú urýchlenie procesov, väčšiu flexibilitu a zjednodušenie komunikácie.

Na rozdiel od výrobného procesu je proces vytvárania hodnôt vo verejnom sektore, bankovníctve a poisťovníctve orientovaný na administratívne procesy. Rovnako ako vo výrobe platí, že dôraz je kladený na hodnotu, ktorú predstavuje zákazník pre podnik, na vytvorenie hodnotového reťazca v čo najkratšom možnom termíne, zníženie byrokratických nákladov, zvýšenie spokojnosti zamestnancov a zákazníkov, elimináciu zbytočných nákladov a udržanie štíhlej a pro-zákaznícky orientovanej organizácie. Aj napriek rastúcemu tlaku na znižovanie nákladov a krátenie rozpočtu (alebo práve preto) je kladený dôraz na inovatívne riešenia, ktoré by umožnili komplexnú optimalizáciu procesov a tým aj organizácií. Aby mohli organizácie verejného sektora poskytovať služby, ktoré by dokázali vyhovieť aj budúcim požiadavkám, odporúča sa v závislosti na danom probléme zavádzať podobné opatrenia, ktoré sa osvedčili vo výrobných a servisných spoločnostiach. Jedná sa napríklad o uplatnenie metodiky Lean Management, komplexnú optimalizáciu obchodných procesov a kvalifikáciu zamestnancov a riadiacich pracovníkov.

Budúca koncepcia servisných služieb prepožičiava organizáciám verejného sektora navyše moderný a pozitívny imidž. To zvyšuje v neposlednom rade atraktivitu zamestnávateľov ako u súčasných zamestnancov, tak aj u potenciálnych pracovníkov.


Spoločnosť Ingenics stála v posledných rokoch pri zavádzaní smerodajných zmien ako vo výrobných, tak aj v servisných spoločnostiach a podieľala sa na úspešnej realizácii celého radu trvalo udržateľných projektov. Z týchto skúseností môžu teraz cielene čerpať aj organizácie verejného sektora a koncipovať svoje služby tak, aby vyhovovali budúcim požiadavkám. 

Spoločnosť Ingenics vám poskytne potrebnú podporu pri plánovaní a realizácii opatrení vedúcich k zvýšeniu účinnosti a efektivity, od definovania stratégie až po podporu pri realizácii alebo kvalifikácii vašich zamestnancov. Z vlastných skúseností vieme, že až komplexná analýza systému vedie k úspechu — a je irelevantné, či sa jedná o súkromné firmy alebo inštitúcie verejného sektora.

powered by webEdition CMS