Doprava a logistika

Požiadavky priemyslu a obchodu na odvetvie dopravy a logistiky neustále rastú. Týkajú sa predovšetkým vyššej kvality, urýchlenia procesov a väčšej miery individuality a flexibility. V oblasti priemyslu sa kladie dôraz najmä na synchrónne zásobovanie, popr. zabezpečenie zásobovania v presne stanovených časových intervaloch v súlade s potrebami výroby. Pri dodržaní najvyšších kvalitatívnych štandardov a zabezpečení priestorovej blízkosti a úzkej spolupráce so zadávateľom vedú tieto opatrenia k očakávanému úspechu.

Spoločnosť Ingenics disponuje odbornými znalosťami v oblasti logistických služieb a má dlhoročné skúsenosti s uplatňovaním osvedčených metód a postupov na oboch stranách — ako zadávateľ aj ako dodávateľ. Presne teda vie, na čo sa pri koncipovaní logistických služieb zamerať, aby bola zaistená ich konkurencieschopnosť. Najmä na rozhraní medzi jednotlivými účastníkmi reťazca tvorby hodnôt môže spoločnosť Ingenics vystupovať ako neutrálny sprostredkovateľ a pomôže vám vyzdvihnúť, popr. objaviť potenciál na dosiahnutie celkového optima. Poskytneme vám tiež podporu pri vypracovaní ponuky, počas výberového konania aj v nábehovej fáze. Profitujte zo skúseností, ktoré sme získali pri sprevádzaní mnohých podnikov pri ich outsourcingových rozhodnutiach a voľbe poskytovateľov logistických služieb, a získajte tak skutočnú pridanú hodnotu. Naši špecialisti zohľadňujú pri svojej činnosti aj najnovšie poznatky z projektu Priemysel 4.0 (Industrie 4.0), napríklad pri spracovaní a vyhodnotení veľkého množstva dát (tzv. big data) v reálnom čase. Komplexná optimalizácia naprieč celým logistickým reťazcom je tak zaistená.

Na základe rozsiahleho spektra činností v oblasti dopravy a logistiky vám môže spoločnosť Ingenics ako poskytovateľ logistických služieb ponúknuť pre konkrétnu požiadavku vhodné riešenie, popr. toto riešenie podľa potreby individuálne rozvíjať. Úspešne používané postupy pri zvyšovaní účinnosti a optimalizácii procesov, uplatnenie princípov štíhlej logistiky ako aj osvedčené metódy (štandardizovaná analýza logistických procesov, hodnotenie metódy merania a analýzy práce alebo analýza toku hodnôt) sú zárukou štruktúrovaného postupu. Spektrum činností uzatvára profesionálna podpora poskytovaná pri budovaní systémov riadenia kvality a plánovania skladov, skladových zásob a priemyselnej výroby - vrátane výberu lokality, plánovania celkového vývoja a ešte oveľa viac.
powered by webEdition CMS