Riadenie dodávateľského reťazca

Ucelené a efektívne zameranie stále komplexnejších globálnych dodávateľských reťazcov je predpokladom pre zabezpečenie trvalej konkurencieschopnosti spoločnosti. Dopravné, obchodné a informačné toky medzi jednotlivými účastníkmi dodávateľského reťazca musia byť optimálne nastavené tak, aby boli uspokojené potreby zákazníkov a bola dosiahnutá efektivita nákladov. Hospodárne plánovanie, optimalizácia dodávateľských procesov a uplatňovanie princípov metodiky Lean Management sú tak kľúčovými aspektmi riadenia dodávateľského reťazca.  

V oblasti riadenia dodávateľského reťazca sa naši experti zameriavajú na tieto kľúčové oblasti: plánovanie dodávateľského reťazca, riadenie zásob, Lean Logistics a outsourcing. Plánovanie dodávateľského reťazca sa môže napríklad vzťahovať na utváranie dodávateľského reťazca v súvislosti so strategickým novým zameraním výroby a/alebo logistiky. Vytvorením maximálnej transparentnosti je možné účinne minimalizovať výkyvy v dodávateľskom reťazci a v dôsledku toho zmenšovať zásoby a optimalizovať využitie zdrojov. Na plánovanie dodávateľského reťazca nadväzuje riadenie zásob, ktorého úlohou je stanoviť optimálny dosah zásob za účelom zníženia viazaného kapitálu pri súčasnom zabezpečení požadovanej disponibility produktov. Lean Logistics čiže štíhla logistika zahŕňa vytváranie logistických systémov a pritom sleduje nadradený cieľ, ktorým je zamedzenie zbytočného plytvania so zdrojmi. Tento princíp sa dôsledne uplatňuje naprieč celým dodávateľským reťazcom. V oblasti outsourcingu poskytuje spoločnosť Ingenics podporu súvisiacu s prípravou outsourcingových rozhodnutí a koordinuje výberové konania — od vypracovania dokumentácie výberového konania až po výber poskytovateľa služieb. Ako poradenská spoločnosť poskytuje Ingenics poradenstvo pri spracovaní ponuky, pri nábehu spolupráce so zákazníkom a pri predkladaní zmluvne stanovených cieľov v oblasti zvyšovania účinnosti.

SCM od dodávateľa až k zákazníkovi
Vďaka komplexnému prístupu uplatňovanému spoločnosťou Ingenics máte istotu, že vaše zásobovacie procesy budú optimálne nastavené - od dodávateľa až k zákazníkovi. Vytvorením maximálnej transparentnosti v dodávateľskom reťazci a zabezpečením efektívnej súčinnosti medzi všetkými účastníkmi procesu tvorby hodnôt dosiahnete optimum celkových nákladov vo vašom logistickom systéme. Odborníci spoločnosti Ingenics majú rozsiahle skúsenosti vo všetkých oblastiach procesu tvorby hodnôt aj v oblasti intralogistiky. Získajte z toho prospech aj vy!
powered by webEdition CMS